GMR

Goed onderwijs kan niet zonder betrokken ouders en medewerkers. Zij kunnen via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) invloed uitoefenen op het beleid van mijnplein. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut en in het medezeggenschapsreglement. De visie van de GMR lees je hier.

Organisatie

Elke mijnpleinschool heeft een afvaardiging in de GMR. Er zitten zowel ouders als medewerkers in de GMR. De GMR wordt geleid door de voorzitter en de secretaris en werkt met verschillende commissies om taken te verdelen.

Vergaderingen

In de GMR-vergaderingen zijn er altijd een aantal vaste gespreksonderwerpen. Het college van bestuur is bij onderwerpen aanwezig waarover de GMR met het college van gedachten wil wisselen of waarover het college de GMR wil inlichten. 

Notulen en jaarverslag 

Wil je de notulen van de GMR-vergaderingen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar secretaris.gmr@mijnplein.nl. Hieronder vind je beknopte verslagen van de vergaderingen en ons jaarverslag:

Contact

Wil je contact opnemen met de GMR? Stuur dan een e-mail naar secretaris.gmr@mijnplein.nl of voorzitter.gmr@mijnplein.nl.