raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) wordt gevormd door: 
mevrouw A. Mostermans,  de heer B. Rödel, de heer E. Lievers (voorzitter), de heer M. Kuiper en de heer R.L.H. van Tooren. 
 
De taak van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten en omvat:
•    toezicht op het verwezenlijken van de grondslag van de stichting en op het 
      functioneren van het college van bestuur
•    gevraagd en ongevraagd het college van bestuur adviseren
•    het vaststellen van het jaarverslag, de begroting en het strategisch 
      beleidsplan
•    toezicht op het rechtmatig en wettig verwerven en beheren van de 
     middelen t.b.v. de stichting
•    aanwijzen van de accountant 

Het college van bestuur is verantwoordelijk om de raad van toezicht tijdig en volledig in te lichten.

Het jaarverslag van de raad van toezicht is opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Tevens laat het bestuur zich via de raad van toezicht beïnvloeden door opinies en standpunten vanuit andere professionele disciplines en vanuit diverse maatschappelijke geledingen.