gmrDe stichting kent een actieve en betrokken gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waar niet alleen nieuw beleid wordt aangeboden voor advies of instemming, maar die ook in een vroegtijdig stadium gevraagd kan worden mee te denken over bepaalde thema’s.

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut en in het medezeggenschapsreglement.


Van elke school heeft een afvaardiging zitting in de GMR. De GMR wordt geleid door een voorzitter en een secretaris.

Het college van bestuur is bij een deel de vergadering aanwezig namelijk het deel waarin de GMR over onderwerpen met het bestuur van gedachten wil wisselen of waarover het bestuur de GMR wil inlichten.

Wilt u de Visie en Missie van de GMR lezen? Zie: GMR visie-missie.pdf