gmr


mijnplein kent een actieve en betrokken gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waar niet alleen nieuw beleid wordt aangeboden voor advies of instemming, maar die ook in een vroegtijdig stadium door het College van Bestuur (CvB) gevraagd kan worden mee te denken over bepaalde thema’s.


De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in het  medezeggenschapsstatuut en in het medezeggenschapsreglement.

Wilt u de Visie en Missie van de GMR lezen? Zie: GMR visie-missie.pdf

Benieuwd naar het jaarverslag? Zie: GMR jaarverslag 2021 


Organisatie GMR

Binnen de GMR wordt gewerkt met verschillende commissies, om zo taken te verdelen. 

Elke mijnplein-school heeft een afvaardiging in de GMR, deze moet evenredig vanuit de oudergeleding of personeelsgeleding verdeeld zijn, wat is vastgelegd in de statuten. De GMR wordt geleid door de voorzitter en de secretaris; het dagelijks bestuur


Contactgegevens GMR:

secretaris.gmr@mijnplein.nl en voorzitter.gmr@mijnplein.nlVergaderingen GMR 

Het CvB is bij een deel van de vergadering aanwezig, namelijk het deel waarin de GMR over onderwerpen met het CvB van gedachten wil wisselen of waarover het CvB de GMR wil inlichten.

 

In de GMR-vergaderingen zijn er altijd een aantal vaste gespreksonderwerpen.
De notulen van de GMR-vergaderingen zijn openbaar, heeft u hier belangstelling voor, dan zijn deze op te vragen bij de secretaris. De beknopte verslagen worden op de website geplaatst:
. Beknopt verslag 12 april 2023
. Beknopt verslag 6 februari 2023
. Beknopt verslag 30 november 2022
. Beknopt verslag 1 november 2022​
. Beknopt verslag 19 september 2022